Szybsza praca z Foxit PhantomPDF dzięki dostosowaniu paska narzędzi

 
Pasek narzędzi
W celu usprawnienia pracy wszystkie potrzebne narzędzia w programie są pogrupowane w różnych zakładkach na pasku narzędzi. W znalezieniu konkretnych funkcji pomaga  okienko Tell me what you want to do… (co chcesz zrobić) znajdujące się w menu obok ikonki żarówki (można je wywołać także skrótem Alt+Q).
Istnieje jednak możliwość dostosowania wyglądu paska narzędzi do indywidualnych potrzeb. Aby to zrobić, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek narzędziowy i wybrać opcję Customize the Ribbon, aby wywołać okno z narzędziami do dostosowywania (Customize Tools). Poniżej znajduje się lista możliwych do wykonania akcji:
  pasek narzędzi
 
Tworzenie nowej zakładki
 • Wybranie zakładki, za którą ma się pojawić nowa i wybranie opcji New Tab.
 • (Alternatywnie) Kliknięcie prawym przyciskiem myszy zakładki, za którą ma się pojawić nowa i wybranie opcji New Tab z menu kontekstowego.
Dodawanie nowej grupy do zakładki
 • Wybranie zakładki, do której ma być dodana grupa i naciśnięcie New Group.
 • (Alternatywnie) Naciśnięcie prawym przyciskiem myszy zakładki, do której ma być dodana grupa i wybranie New Group z menu kontekstowego.
Zmiana nazwy zakładki/grupy
 • Wybranie zakładki lub grupy, której nazwa ma być zmieniona i kliknięcie Rename.
 • (Alternatywnie) Kliknięcie prawym przyciskiem myszy zakładki lub grupy, której nazwa ma być zmieniona i wybranie Rename.
 • Wprowadzenie nowej nazwy w oknie dialogowym Rename i zatwierdzenie przyciskiem OK.
 • Dla własnej grupy w oknie Rename można także ustawić symbol.
Dodawanie komend do grup
 • Wybranie grupy, do której ma zostać dodana komenda.
 • Wybranie z listy Choose command from kategorii i konkretnej komendy.
 • Kliknięcie Add w celu dodania wybranej komendy do grupy.
Usuwanie zakładki/grupy/komendy
 • Wybranie zakładki, grupy lub komendy, która ma zostać usunięcie i kliknięcie Remove.
 • (Alternatywnie) kliknięcie prawym przyciskiem myszy zakładki, grupy lub komendy, która ma zostać usunięcie i wybranie opcji Delete.
Zmiana kolejności zakładek/grup
 • Wybranie zakładki lub grupy, która ma zostać przesunięta, następnie zmiana jej położenia za pomocą strzałek góra i dół.
 • (Alternatywnie) kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zakładkę lub grupę, która ma zostać przesunięta i wybranie Move Item Up lub Move Item Down.
Resetowanie paska narzędzi
 • Kliknięcie Reset w oknie Customize Tools w celu przywrócenia ustawień domyślnych.
Importowanie własnego paska narzędzi
 • Kliknięcie Import.
 • Wybranie w oknie dialogowym Open, pliku z dostosowaniem paska narzędzi (plik z rozszerzeniem .xml) i kliknięcie Open.
Uwaga: Import ustawień paska narzędzi spowoduje utratę poprzednich ustawień, aby tego uniknąć, należy się upewnić, że zostały one wyeksportowane przed importem nowych.
Eksportowanie własnego paska narzędzi
 • Kliknięcie Export.
 • Wprowadzenie nazwy i wybranie miejsca zapisu piku w oknie Save As, a następnie kliknięcie przycisku Save.
 
Powrót